Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ontwaak en lees de profeten! (123 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 april 2009, 20:07 door Dirk A A

De wereld staat in brand. De crisis die momenteel over de wereld raast, neemt steeds ernstiger vormen aan. Hier komt nog bij dat Israël wellicht aan de vooravond van een ernstig conflict staat, volgens premier Benjamin Netanyahu. Maar de meeste voorgangers en predikanten zwijgen echter over de tijd waarin we leven. Ze luisteren – bij wijze van spreken – wel naar de weerberichten om te weten wat voor weer het binnenkort wordt – maar lezen niet het profetische woord van God, dat laat zien hoe Gods toekomst eruit ziet met ons, met de wereld en met Israël.

Overdrijf ik? Ga het maar eens na in uw eigen gemeente of in uw eigen prediking. Wij maken ons – zeer terecht – druk over vragen als de betrouwbaarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis. Laten we daar nooit aan tornen en erop terugkomen als we daar vraagtekens bij hebben geplaatst. Wanneer we Zijn Woord niet serieus nemen, verloochenen we Hem.
Maar is het minder ernstig wanneer we het profetische deel van de Bijbel gesloten houden? En dan heb ik het over meer dan een paar hoofdstukken. We hebben die bijbelboeken dan wel niet geschrapt, maar wie ze gesloten laat, sluit zich af voor het spreken van God over de tijd waarin we leven.

Vandaar mijn appèl: ontwaak! Open de profetische boeken. Lees wat God daar tot ons te zeggen heeft. En ontdek hoe verrassend actueel het profetische Woord is.
2 Petrus 1:19 zegt: ‘En wij achten het profetische Woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.’

Ik ben ervan overtuigd dat we leven in de tijd die het profetische Woord beschrijft als de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van de Here Jezus. Allerlei profetieën worden letterlijk voor onze ogen vervuld, zoals de terugkeer van het Joodse volk naar Israël en de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld, de toename van de goddeloosheid en wetteloosheid en de groeiende druk op Israël om te komen tot de erkenning van een Palestijnse staat die het land nog verder moet verdelen.

Laten we ons maar opmaken voor zware tijden die voor de deur staan. Niet dat dit ons angstig moet maken, maar het is niet verantwoord om nog langer te zeggen dat we leven in een tijd van ‘vrede, vrede en geen gevaar’. Wanneer we dit verkondigen vanaf de kansels, vallen we in de categorie ‘valse profeet’. De tijd is zo ernstig, dat we niet rustig meer kunnen gaan slapen.

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat predikanten en voorgangers het profetische Woord opnieuw ontdekken en gaan openen in de samenkomsten. Om de mensen geestelijk wakker te schudden. Veel kerkmensen zijn in slaap gevallen, inclusief hun predikanten en voorgangers. Hun lampen zijn gedoofd en het is maar de vraag of ze wel reserve-olie hebben.
Denk eens aan het verhaal over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden in Mattheus 25. Ze vielen alle tien in slaap terwijl ze wachtten op de bruidegom. Toen hij arriveerde, bleken slechts vijf van hen reserve-olie bij zich te hebben, waarmee ze hun lampen weer konden aansteken. Alleen zij mochten met de bruidegom mee naar de bruiloft. Het is een aangrijpend beeld van de komst van de Here Jezus. Zijn we bereid Hem te ontmoeten? Kennen we de Here Jezus?

De tijd is te ernstig om ons nog langer druk te maken over allerlei zaken die van ondergeschikt belang zijn, zoals de vraag of er wel of geen opname plaats zal vinden en of we volwassen gedoopt moeten zijn om behouden te kunnen worden.
Het komt er nu op aan dat we de Here Jezus kennen. Dat we weten dat onze zonden door Hem vergeven zijn. Niet omdat Hij er wel voor zal zorgen dat iedereen uiteindelijk bij Hem in de hemel komt, zoals steeds meer mensen die zich christen noemen, beweren. Maar omdat we tot bekering en geloof zijn gekomen en hebben gebroken met ons zondige leven.
Het komt er in deze laatste dagen ook op aan dat we heilig en rein leven, en bereid zijn de Here te ontmoeten bij Zijn komst.
Het komt er tevens op aan Israël te zegenen. De profeet Joël laat duidelijk zien dat Gods oordeel zal rusten op allen die Israël dwingen om het land te verdelen. Laten we stoppen Israël onder druk te zetten om nog meer land weg te geven.
Heel mooi staat in 1 Kronieken 12:32 over de kinderen van Issaschar: ‘…die ervaren waren in het verstand van de tijden, om te weten wat Israël doen moest…’ (Statenvertaling). Laten we bidden dat de Here zulke leiders aan Israël geeft, die verstand hebben van de tijd waarin we leven en die zich afhankelijk weten van de God van Israël.

Gods oordelen gaan over deze wereld. En laat niemand beweren dat God in de nieuwe bedeling zo vol van liefde is, dat de tijd van Zijn oordelen voorbij is. Vergelijk dan Genesis 18 en 19, waar we lezen over de verwoesting van Sodom en Gomorra maar eens met Openbaring 18 en 19, de verwoesting van Babylon. We lezen daar ongeveer hetzelfde, dat zowel bij Babylon als bij Sodom en Gomorra de roep van hun zonden tot God in de hemel kwam. Grenzen waren overschreden en Gods oordelen volgden. God is zeer genadig en barmhartig, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Laten we dat nooit vergeten.
Tegelijk worden we als een Daniël geroepen ons voor God te verootmoedigen en onze zonden en de zonden van ons land en ons volk te belijden en God te smeken om ontferming en vergeving.

We leven in spannende tijden, maar ook in deze crisistijd klinkt Gods roepstem tot bekering en terugkeer naar Hem. Het komt er nu op aan ons vertrouwen volledig op de Here Jezus te stellen. En wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen.

Dirk van Genderen
(eerder geplaatst in ‘Blaast de sjofar…’, jaargang 3, nummer 1)

123 Reacties

 1. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 13:23

  dinette,

  U bent u er waarschijnlijk niet van bewust geweest dat uw visie, die van Jan en Piet, de Verbondstheologie is. U doet nu net of ik u woorden in de mond leg, maar u hebt ze zelf geschreven en ik moet u er opmerkzaam op maken dat u daardoor een aanhangster bent van de leer van de Verbondstheologie.

  Maar ik schreef u nog veel meer, n.l:
  Hebt u nu gezien in Rom.11:1 dat er nog wel een toekomst is voor het natuurlijke Israel?
  Hebt u nu uit Dan.9 begrepen dat Matt.24:13 gaat over de toekomst van de Heer, die aanvangt bij de Dag des Heeren?
  Hebt u nu gezien dat Piet een onjuiste toepassing maakt van Zach.13:8 en 9?
  Waarom hebt u mij niet uitgelegd dat de Kerk niet vanaf Adam kan ontstaan omdat het strijdig is met het ontstaan op de pinksterdag?

  dinette, als wij elkaar willen opbouwen in het geloof, wat toch het doel is van deze site, dan moeten wij niet voorbijgaan aan de argumenten van de ander, anders heeft gedachtewisseling geen zin.

  Nederigheid is toch: Flp 2:3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven?

  Waarom geeft u hierop geen antwoord?

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 2. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 16:06

  Geliefde vrienden,
  Ik heb het nog steeds erg druk, maar ik wil toch al vast op sommige dingen reageren. In liefde! Niemand hoeft van mij zijn duim op te eten!
  (Laten we hier verder maar om lachen. Niet dat al dat geharrewar niet droevig is, want dat is het wel. Maar als we daar depressief van worden, heeft de duivel ook zijn zin. Laten we, als we Christus werkelijk toebehoren, blijven in Zijn vrede en vreugde !!!).

  De Bijbel is een wonderlijk boek. En dat is ook geen wonder. Want onze God is de Wonderbaarlijke! Neem nu Psalm 87:

  3 Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.
  4 Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren.

  Vrienden, hoe kan dat nu? Hoe kan Babel nu geboren zijn in de stad Gods? Maar het is helemaal niet zo moeilijk, hoor! De stad Gods is hier de ware Kerk, dus de ware gelovigen. Ook heidenen mochten daar deel van uitmaken!

  Dit alles komt zo mooi overeen met hetgeen Paulus zegt in Romeinen 11:
  Sommige takken van de olijfboom zijn afgehouwen. Andere takken (namelijk de heidenen die tot geloof zijn gekomen) zijn daarentegen ingeënt in de olijfboom. Daardoor zijn zij toegevoegd aan Israël! Als wij werkelijk de Heere Jezus toebehoren, dan behoren wij tot Israël !

  Is dit nu de Vervangingsleer ten voeten uit? Nee, hoor!
  Er zijn ook beloften voor het natuurlijk Israël. Bijvoorbeeld Rom. 11: 25 en 26:

  25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven ), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
  26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

  Adry,
  Je zegt: “Piet, u zegt dat we gelouterd moeten worden omdat we anders te hardleers zijn om te luisteren. Ik dacht dat het was om gevormd te worden naar het beeld van Christus.”

  Adry, met dit laatste heb je helemaal gelijk, hoor! Maar het een sluit het ander niet uit. Want juist door de hardleersheid van zovele Christenen, vertonen zijn zo menigmaal een beeld, dat niet het beeld van Christus is.
  Uit eigen ervaring weet ik, dat Christenen soms zo hard kunnen zijn naar elkaar toe, dat ze in staat zijn om de ander dood te laten vallen. Juist daardoor gaf God de krachtige overtuiging in mijn hart, dat er voor de Christenen een tijd van grote verdrukking nodig is. Die sterke overtuiging gaf God reeds in mijn hart, toen deze site van Dirk van Genderen nog niet bestond. Gods Geest leerde het mij en in Zijn Woord vond ik steeds de bevestigingen.

  Maar het doet niets af van mijn liefde voor mijn broeders en zusters en anderen. Juist door mijn sterke betrokkenheid bij hen neemt mijn liefde voor hen alleen maar toe!

 3. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 17:27

  Beste broeders en zusters.

  Bedankt voor jullie reacties en bemoedigingen.

  En de Heer zij, mijn genade is voor jou genoeg.

  Gelijk het gras is ons kortstondig leven. psalm 103.

  Maar alle eer moet naar de Heer gaan.

  Ik zal voor jullie bidden.

  Jullie medebroeder in de Heer. Rene.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 17:59

  Beste Rene

  We bidden voor elkaar dat is ook het beste van we kunnen doen maar
  Ik wil jouw maar ook de anderen hier ook vragen voor onze broeders en zusters in Zuid Afrika te bidden. De verkiezingen verlopen daar nu frauduleus en gebed is zeer wel nodig. Jacob Zuma een goddeloze man dreigt de verkiezingen te winnen. Veel waarnemers die toezicht moesten houden op en eerlijke stembusgang zijn gedood. Moge God ook daa ronze broeders en zusters behoedden want de duivel gaat daar al rond als een briesende leeuw op zoek wie hij kan verslinden.

  Vriendelijke groet en Gods zegen

 5. Mathieu zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 19:08

  Piet,

  Je stelt dat ieder die in Christus gelooft, tot Israel behoort. Ik ben ervan overtuigd dat Paulus dat in Romeinen 11 nimmer heeft bedoeld te zeggen. Wanneer we met vers 4 van Psalm 87 (berijmd!) zingen, dat de volken “als zouden zij in Israel zijn ingelijfd” betekent nog niet dat dit juist is.
  Je verwart het beeld van de olijfboom dat Paulus gebruikt met het andere beeld, de Vijgeboom (Lukas 13:6-10).
  In Romeinen 11 wordt Israel niet door de boom, maar door de takken voorgesteld. Als in Romeinen 11 bedoeld zou zijn, dat de christenen bij Israel zijn gevoegd, had daar moeten staan, dat de wilde takken op de natuurlijke takken zijn geënt, maar dat staat er niet, integendeel. Er staat dat de natuurlijke takken zijn afgebroken! Er staat niet dat wij aan de natuurlijke takken deel hebben gekregen of door hen gedragen worden, maar dat wij aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom mede deel hebben verkregen.
  Christenen hebben geen deel gekregen aan Israel; zij hebben deel gekregen aan hetgeen, waaraan eertijds Israel deel had, terwijl Israel daarvan voorlopig(!) verstoken is.
  De gemeente is niet Israel en de christenen zijn niet bij Israel gevoegd. Eerder omgekeerd: Zij die uit Israel geloven in Jezus Christus, zijn bij de gemeente gevoegd!

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 19:11

  Piet,

  U doet nu net of u geen deel hebt aan het geharrewar, maar uw reacties zijn oorzaak van dat geharrewar.

  Ook nu weer met wat typisch is voor de Verbondstheologie, n.l. het vergeestelijken van veel Bijbelgedeelten, met name de profetieën. Omdat men in Israel hooguit een type van de Gemeente ziet, geeft men aan alles, wat de Bijbel over Israel zegt, uitsluitend een geestelijke betekenis. Israel is dan de Gemeente, Kanaan is de hemel, Jeruzalem is het hemelse of Nieuwe Jeruzalem, de sabbat is de zondag, de besnijdenis is de doop, de troon van David is de troon van God, de vrouw is of bruid is de Gemeente, duizend jaren is eeuwig, enz.
  In verband hiermee betitelt men de Gemeente dan ook met de absoluut on-Bijbelse uitdrukking: “G e e s te l i j k I s r a e l”.

  Ook nu weer is de stad Gods, “de ware Kerk”, maar onderstaande Schriftverwijzingen weerleggen dat.

  Ps 78:67 Doch Hij verwierp de tent van Jozef, en den stam van Efraim verkoos Hij niet.
  Ps 78:68 Maar Hij verkoos den stam van Juda, den berg Sion, dien Hij liefhad.
  Ps 78:69 En Hij bouwde Zijn heiligdom als hoogten, als de aarde, die Hij gegrond heeft in eeuwigheid.
  Ps 132:13 Want de HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende:
  Ps 132:14 Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.
  De 12:5 Maar naar de plaats, die de HEERE, uw God, uit al uw stammen verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te zetten, naar Zijn woning zult gijlieden vragen, en daarheen zult gij komen;
  2Kr 6:6 Maar Ik heb Jeruzalem verkoren, dat Mijn Naam daar zou wezen; en Ik heb David verkoren, dat hij over Mijn volk Israel wezen zou.
  Jes 14:32 Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.
  Joe 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

  Wat Rom.11 betreft, ik heb al vaak aangegeven dat er voor het natuurlijke Israel nog een heerlijke toekomst is. Maar in de Verbondstheologie is daarvoor geen plaats.

  Terecht schrijft u: “Is dit nu de Vervangingsleer ten voeten uit? Nee, hoor!
  Er zijn ook beloften voor het natuurlijk Israël. Bijvoorbeeld Rom. 11: 25 en 26:
  25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven ), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
  26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.”
  De vervangingsleer houdt in dat Israel heeft afgedaan dat de Kerk in haar plaats is gekomen dat er voor het natuurlijk Israel geen toekomst meer is.
  Hiermee bevestigd u dus dat de Vervangingsleer on-Schriftuurlijk is.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 7. Piet zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 20:53

  Gaat er nu een lichtje bij u branden, Baruch?
  Ik heb niets met de Vervangingsleer te maken, althans: Wat u daaronder verstaat, nl. de leer dat er geen heerlijke toekomst meer zal zijn voor het natuurlijke Israël. Er zal voor het natuurlijke Israël wel degelijk een zegenrijke toekomst zijn! Daar zijn we het tenminste over eens!

  Maar de uitdrukking “geestelijk Israël” is helemaal zo gek niet. Deze uitdrukking wordt gewoon gebruikt om onderscheid te maken met het natuurlijke Israël.

  Gal. 3: 7:
  “Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.”
  Hier gaat het dus duidelijk over de geestelijke kinderen van Abraham, dus het geestelijke Israël.

  Rom. 2: 28 en 29:
  28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;
  29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

  Ik zou hier nog meer argumenten aan toe kunnen voegen, ook vanuit de Griekse grondtaal, maar ik hoop dat dit voldoende is.

  Verder wilde ik het ook nog hebben over Kol. 3:4:
  “Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”
  Waarschijnlijk is deze tekst het belangrijkste argument voor de leer, dat de opname der gemeente plaats vindt voor de grote verdrukking. Maar in het Grieks staat hier een woord, dat ook vertaald kan worden met “zichtbaar worden”. Dus wij worden zichtbaar in heerlijkheid.

  Dit sluit weer mooi aan bij 1 Kor. 15: 51, 52 en 53:
  51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
  52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
  53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

  Wij zullen dus een volledige gedaanteverwisseling ondergaan bij de wederkomst. Plotseling zullen wij bekleed zijn met hemelse heerlijkheid. En zo zullen wij zichtbaar worden voor alle andere mensen, die niet tot geloof gekomen zijn!

 8. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 april 2009 om 22:07

  NB > er is maar één ISRAEL …!!

  ( joden + christenen = Israel )— en dat is zowel natuurlijk als geestelijk ….
  _

 9. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 0:22

  Hoe ik Zach 13:8-9 lees,

  Vers 8 gaat over de verwerping en ondergang van de ongelovige joden.

  Vers 9 gaat over de reformatie van het uitverkoren overblijfsel en zij de Christus aannemen als hun Verlosser. Een derde deel zal overblijven. Toen Jeruzalem en Juda verwoest waren door de Romeinen, vluchtten de Messias belijdende joden voor hun veiligheid, gedachtig aan de waarschuwing, die Christus hen gegeven had om te vlieden naar de bergen en zij vonden een schuilplaats in een stad, genaamd Pella, aan de andere zijde van de Jordaan.

  Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, het vuur der beproeving, en het louteren, gelijk men zilver loutert en ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Dit werd vervuld in de vervolgingen van de eerste/vroegste gemeenten, de hitte der verdrukking, 1 Petr 4:12. ( geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam) Hun gemeenschap met God is hun triomf. Zij zullen Mijn Naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Zij wenden zich tot God in gebed en krijgen van Hem antwoorden des vredes. Hun verbond met God is hun triomf: Ik zal zeggen, het is Mijn volk, dat Ik verkoren heb en liefgehad en als het Mijne zal erkennen. En zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God, een algenoegzaam God.

  Is deze uitleg duidelijk genoeg Baruch?

  Groet, Jan.

 10. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 9:41

  God is met één volk begonnen… maar er is voor Hem geen verschil meer… tussen Jood of Griek.

  God bied ons allen… een toekomst aan.

  Maar “mensen”… willen dat er verschil is… door te denken dat het ene volk belangrijker is voor God, dan het andere volk.

  Gods volk bestaat uit allen die Hem liefhebben… Zijn Geboden bewaren en het Getuigenis van Jezus hebben.
  ( 1 Joh. 2 : 2 – 7 )

  Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.
  ( 1 Joh.1 : 7 )

 11. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 11:54

  Laten we acht slaan… op waarschuwende boodschappen.
  En ook… op de boodschap die David Wilkerson aan mensen brengt… en deze niet zomaar naast ons neer leggen !
  Wel moeten we altijd alles toetsen aan de Bijbel.
  Er staat geschreven…

  God waarschuwt altijd van tevoren… doormiddel van mensen.
  Ook Noach waarschuwde… maar werd niet gelooft.
  Is het in “onze” tijd anders ?

 12. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 11:57

  “Wat baten kaars en bril… als de mens niet zien wil”…

 13. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 12:42

  Piet,

  Fijn dat u afstand neemt van de Vervangingsleer binnen de Verbondstheologie zoals ik dat verwoord heb. Dat licht brand nu bij ons beiden. Het heeft de consequentie dat vele profetieën die handelen over de toekomst van Israel niet langer op de Kerk toegepast mogen worden.

  De term “geestelijk Israel” komt in de hele Schrift niet voor Piet. Ik begrijp wel wat u bedoelt, en ben het ook met u eens, maar dan moeten we “Israel Gods” zeggen volgens Gal.6:16.

  Al in mijn vorige reacties heb ik precies hetzelfde geschreven als u over Abrahams kinderen, zonder dit “geestelijk Israel” te noemen.
  Wat Kol.3:4 betreft openbaren is zichtbaar worden, maar het gaat om het moment waarop die openbaring plaats zal vinden en dan zegt Kol.3:4 “met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” 1 Kor. 15:51,52 en 53 sluit weer mooi aan bij 1 Thess.4:14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
  15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
  16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
  17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

  “weder brengen met Hem”, daartoe wordt de Gemeente eerst opgenomen voor de grote verdrukking, want wij zijn niet gesteld tot toorn maar tot verkrijging der zaligheid.

  1Th 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus,

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 14. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 12:43

  Wat in Matth. 23 : 37 staat geschreven… is ook in onze tijd nog van toepassing.

  “Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder haar vleugels; en gijlieden hebt niet gewild”…

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 13:03

  Jan,

  Uw uitleg is niet duidelijk omdat hij on-Schriftuurlijk is.
  Zach.12:1 leert heel duidelijk, niet mis te verstaan, dat het over het natuurlijke Israel gaat.
  Ook gaat u voorbij aan Zach.12:4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal Ik met blindheid slaan.

  Ook Zach. 13 begint met: “Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.”

  U mengt het natuurlijke Israel met de Gemeente en daarmee wordt uw uitleg onduidelijk en on-Schriftuurlijk.

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 16. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 13:30

  Elly,

  God is er van meet aan erop bedacht geweest een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Hand. 15:14. Dat is de Gemeente, Zijn Lichaam, in Christus is geen verschil meer tussen Jood en Griek. Gal.3:28.

  Maar Hij heeft naast de Gemeente Zijn volk Israel. Ro 9:25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.

  Ro 9:26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.

  En dan zijn er nog de volkeren: 1Co 10:32 Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods.

  1 Joh.. 2: 2-7 en 1 Joh.1:7 gaan over de Gemeente.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 17. Elly zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 17:17

  Baruch,

  We zijn één grote kudde… de één niet meer dan de ander !

 18. Piet zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 21:20

  VERKLARING VAN DE 1260 PROFETISCHE DAGEN (OF JAREN)

  Geliefde vrienden,

  Ik zou nog iets schrijven over het getal 1260 in het boek Openbaring. Dit getal komt namelijk steeds weer op de een of andere manier terug (ook al in het boek Daniël). De ene keer wordt gesproken over 1260 dagen, de andere keer over 42 maanden en weer een andere keer over een tijd, tijden en een halve tijd. Dit laatste komt overeen met 3 en een halve tijd. En 3,5 jaar is weer gelijk aan 1260 dagen, alsook aan 42 maanden.

  Ja, bij ons klopt deze berekening niet helemaal. Dit komt doordat de maanden bij ons (afgezien van februari) 30 of 31 dagen hebben. Maar in de oudheid rekende men eenvoudigweg met maanden van 30 dagen.

  Voor degenen die het in de Bijbel na willen lezen: Daniël 12: 7; Openb. 11: 2 en 3; 12: 6 en 14; 13: 5.

  Wat betekenen die 1260 dagen of 3,5 jaar?
  Tegenwoordig is de uitleg heel populair, dat het zou gaan om de tweede helft van de laatste week van de jaarweken in Daniël 9: 24 tot en met 27.
  Immers, de helft van een jaarweek is ook 3,5 jaar.

  Toch berust deze theorie op menselijke fantasie. Want de 70 jaarweken begonnen ongeveer in het jaar 445 voor Christus. Ze duurden in totaal 490 jaar. (Of wat minder als de maanden slechts 30 dagen telden). Dus ze eindigden in de eerste eeuw. Maar de aanhangers van deze theorie laten de profetische klok 2000 jaar stil staan. Ze verplaatsen de laatste jaarweek naar onze tijd. Pas in onze tijd laten zij de telling verder gaan. Zij doen dit, omdat Paulus spreekt over een verborgenheid, als hij zegt dat de heidenen ook deel mogen hebben aan Gods genade.
  Maar dit is totaal geen argument om de profetische klok zomaar 2000 jaar stil te zetten!

  Wij moeten dus een andere verklaring zoeken voor die 1260 dagen.
  Nu is het zo, dat vele profetieën, naar het schijnt, meerdere keren vervuld kunnen worden.
  Bijvoorbeeld: Matt. 24 gaat over de grote verdrukking. Maar allereerst gaat het over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 door de Romeinen. Dit is de eerste vervulling. In dit Bijbel-hoofdstuk staan echter veel dingen die geen betrekking kunnen hebben op het jaar 70. Dus in de toekomst volgt er nog een tweede of verdere vervulling.

  Een eerste vervulling van die 1260 dagen is reeds in het jaar 70, toen de Romeinen streden tegen Jeruzalem. Pas na 3,5 jaar strijd werd Jeruzalem veroverd!

  Een andere vervulling van die 1260 dagen is tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  Op 20 januari 1942 besloten de Duitsers op de Wannsee-conferentie om de Joden te vernietigen. Deze vernietiging ging 3,5 jaar door!

  Soms echter betekent een profetische dag in werkelijkheid een jaar.
  Gods Kerk op aarde heeft enorm geleden in de tijd, dat de Rooms Katholieke Kerk de andere gelovigen vervolgde. Ik heb gelezen, dat er in totaal ongeveer 50 miljoen gelovigen zijn gedood!
  Het pausdom wordt in Openbaring 17 ook vergeleken met een hoer, die zit op 7 bergen.
  In Openbaring 17: 18 staat:

  “En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.”

  Om welke stad gaat het? Dit kan alleen maar Rome zijn, als we de beschrijving lezen. Rome is ook gebouwd op 7 bergen. De namen ervan zijn:
  Capitolinus, Palatinus, Aventinus, Caelius, Esquilinus, Quirinalis en Viminalis.
  En waarom is hier ook sprake van een hoer? Omdat de ware Kerk de bruid van Christus is. Maar als die bruid ontrouw wordt aan Christus wordt ze een hoer. Toen de kerk van Rome andere gelovigen in grote aantallen ging vermoorden, werd deze kerk een valse kerk. Vandaar dat ze voorgesteld werd als een hoer.

  Wanneer werd de paus van Rome vrijwel oppermachtig?
  In het jaar 538. Keizer Justinianus had eerst de bisschop van Rome erkend als algemeen heerser. Alleen waren er toen nog geduchte tegenstanders. Maar die waren in 538 verslagen.
  Gedurende de daarop volgende eeuwen was de paus vrijwel oppermachtig in Europa. Zelfs koningen en keizers waren aan hem onderworpen.
  Pas in de 18e eeuw werd de macht van de paus gebroken. In het jaar 1798 roept generaal Berthier de republiek uit in Rome, paus Pius VI wordt gevangen genomen en sterft in het gevang te Valencia.

  Wanneer we de jaren tellen van 538 tot 1798 zien we dat het 1260 jaren zijn! De profetie ging hier dus in vervulling!

  Op grond van de Bijbel verwachten wij ook nog een grote verdrukking in de toekomst. Misschien zal die ook weer 1260 dagen of een veelvoud daarvan duren.

  Geliefde vrienden, wees waakzaam!

 19. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2009 om 23:44

  Zacharia 13:1
  Te dien dage, ten dage van het evangelie, zal er een fontein geopend zijn, dat wil zeggen: er zal een voorziening getroffen zijn voor het reinigen van allen die werkelijk berouw hebben van de verontreiniging van de zonden. Te dien dage, wanneer de geest der genade is uitgestort om hen te laten rouwklagen om hun zonden, zal hun geweten gereinigd worden en verzoend worden door het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. Deze geopende fontein is de doorstoken zijde van Jezus Christus, waarvan gesproken is in Zach 12:10, want daaruit kwam water en bloed, beide voor onze reiniging.

  Onder de wet was er de koperen zee en een koperen wasbekken. Dat waren maar vaten. Maar wij hebben een overvloeiende fontein, ALTIJD overvloeiend.
  Zij is niet alleen voor het huis van David , maar ook voor de inwoners van Jeruzalem.

  Onze Here Jezus haalt Zelf het voorbeeld van de fontein aan in het gesprek met de Samaritaanse vrouw, Joh 4:14… maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
  Huis van David, inwoners van Jeruzalem, de Samaritaanse vrouw. De bron/fontein wordt breder en ruimer tot aan alle heiden volkeren aan toe.

  Groet, Jan.

 20. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2009 om 10:56

  Werk, waakt en bid…

 21. Piet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2009 om 16:50

  Iemand zei (ik dacht dat Adry het was), dat we onze fouten eerlijk toe moesten geven. Mag ik daarom nog een fout van mezelf corrigeren? Nadat ik er goed over nagedacht heb, vind ik het belangrijk genoeg om er op terug te komen.

  Ik sprak in item 118:
  “Wat betekenen die 1260 dagen of 3,5 jaar?
  Tegenwoordig is de uitleg heel populair, dat het zou gaan om de tweede helft van de laatste week van de jaarweken in Daniël 9: 24 tot en met 27.
  Immers, de helft van een jaarweek is ook 3,5 jaar.

  Toch berust deze theorie op menselijke fantasie.”

  Ik realiseer mij nu dat dit te kort door de bocht is. Want ook in die tweede jaarweek van Daniël kan de profetie aangaande die 1260 dagen een keer in vervulling zijn gegaan. De profetie kan immers meerdere keren vervuld worden!

  Wat ik bedoelde te zeggen was: Het berust op menselijke fantasie om de profetische klok 2000 jaar stil te zetten. Die 70 jaarweken in het boek Daniël eindigden echt in de eerste eeuw en niet 2000 jaar later.
  Als wij mensen naar eigen believen de profetische klok stil kunnen zetten, wanneer het ons uitkomt, dan kunnen wij gemakkelijk elke profetie kloppend maken. Maar dat is Gods bedoeling niet!!

  Hoe is die theorie ontstaan waarbij de profetische klok werd stilgezet?
  Deze is ontstaan uit het denkwerk van Manuel de Lacunza, die leefde van 1731 tot 1801. Deze man is de degene die de leer van de verborgen opname van de gemeente vóór de grote verdrukking heeft uitgedacht. Vooral vanaf 1830 zijn zijn opvattingen als een lopend vuurtje door heel de wereld verspreid, o.a. door Darby.
  Maar alle grote mannen Gods zoals Luther, Calvijn, John Knox, Spurgeon, John Wiclif, John Bunyan en John Wesley hebben het niet geloofd.

  Om nu de leer van de verborgen opname kloppend te maken met de jaarweken in Daniël 9 werd de Gap Theory ontwikkeld, dat wil zeggen: De theorie dat de profetische klok 2000 zou stilstaan.

  Dit bedoelde ik te zeggen, toen ik in item 118 sprak over “menselijke fantasie”.

 22. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 20:15

  NB > ik had begrepen, dat Manuel de Lacunza, zo’n : #40
  dagen plaatste tussen de Opname en de Wederkomst …?

 23. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2009 om 22:51

  Mag ik deze vraag even beantwoorden zonder inhoudelijk over de zaak in discussie te gaan?

  Ik had begrepen dat Manuel de Lacunza 1260 dagen plaatste tussen de Opname en de Wederkomst. Want het moest kloppend gemaakt worden met de 3,5 jaar van de tweede jaarweek in Daniël 9: 27.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden