De Heilige Geest wijst op de Here Jezus

Tijdens de Pinksterdagen werd in veel kerken en gemeenten en op conferenties meer gesproken over de gaven en de kracht van de Heilige Geest dan over wat de Here Jezus in Johannes 16:8 zegt over de Heilige Geest: ‘Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’. Deze woorden zijn anno 2011 niet erg populair in christelijke/evangelische kring. Helaas. Want zonder dit werk van de Heilige Geest ontstaat een oppervlakkig christendom.

Als eerste werk van de Heilige Geest wordt hier het overtuigen van zonde genoemd, zodat de mens een diep besef van zijn zondigheid krijgt. Dit leidt tot schuldbesef en tot de overtuiging een verlosser nodig te hebben. Wanneer dan de Here Jezus Christus wordt voorgehouden als Heiland en Verlosser, kan de Heilige Geest zo iemand tot Christus leiden. Een blik op het kruis, op de Here Jezus, is voldoende om tot geloof te komen.

Ik hoorde van iemand die een kruis aan de muur heeft hangen, met daaraan de Here Jezus. Op een dag werd hij zo geraakt door de aanblik daarvan, dat hij letterlijk op de knieën ging voor de Here Jezus. Vanaf dat moment wist hij dat de Here Jezus ook voor hem Zijn leven aan het kruis had gegeven en dat zijn zonden vergeven waren. Dat is het werk van de Heilige Geest.

In onze tijd ontbreekt het vaak aan de overtuiging van zonde. De meeste mensen, ook kerkmensen, hebben geen besef hoe verschrikkelijk de zonde is.
Sommige predikanten of voorgangers proberen dit werk van de Heilige Geest over te nemen. Op alle mogelijke manieren proberen ze de mensen ervan te overtuigen hoe slecht en hoe zondig ze zijn. En ze verbazen zich erover dat er zo weinig doorbrekend werk van de Heilige Geest te zien is. De mensen weten wel dat ze zondig zijn, maar velen leven rustig door, zonder tot Christus te komen.

Andere predikanten en voorgangers praten nauwelijks meer over zonde. Ik was eens in een gemeente, waar iemand tegen me zei: ‘Goed dat het woord zonde genoemd werd, dat is lang geleden hier’.
‘Dat is geen blijde boodschap’, vinden de mensen. ‘Een kerkdienst moet prettig zijn, een goed gevoel geven. Wanneer je over zonde spreekt, stoot dat mensen alleen maar af, zeker mensen uit de wereld.’

Zo spreken mensen die de Bijbel niet (meer) kennen. De Here Jezus zegt in Johannes 16 overduidelijk dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde, ‘omdat zij in Mij niet geloven’ (vers 9). Dat is de kern: niet één of andere zonde, maar ongeloof.
Weet u, ik kan geen mens overtuigen van zonde. Door mijn spreken niet, door mijn schrijven evenmin. Ik kan wel wijzen op de ernst van de zonde van het ongeloof. Het is de Heilige Geest, Die mensen hiervan overtuigt. Dat zijn de eigen woorden van de Here Jezus.

Een prachtig voorbeeld hiervan lezen in Handelingen 2, de rede van Petrus op de Pinksterdag.
We lezen daar in de verzen 36-38: ‘Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Slechts enkele uren voordat Petrus deze toespraak hield, was de Heilige Geest uitgestort. En al direct ging de Heilige Geest aan het werk onder de mensen die de toespraak van Petrus beluisterden. Ze werden diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, mannenbroeders?´ In een ogenblik werden ze door de Heilige Geest overtuigd van hun zonden. Petrus wijst hen dan op de Here Jezus en roept hen op tot bekering en tot de doop en wijst hen op de vergeving van de zonden en de gave van de Heilige Geest. Op die dag komen er dan drieduizend mensen tot geloof. Het is echte opwekking, gewerkt door de Heilige Geest.
Het is mijn gebed wanneer ik spreek, wanneer ik schrijf, dat de Heilige Geest de mensen zal overtuigen van hun zonde en hen tot Christus zal leiden.

Het tweede wat de Heilige Geest doet, is, zegt de Here Jezus in Johannes 10:10 overtuigen ‘van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien.’ De Heilige Geest zal de ogen van mensen openen voor Christus en hen leiden tot Hem. Hij heeft werkelijke gerechtigheid tot stand gebracht door Zijn lijden, sterven, opstanding.

Er is nog een derde werk van de Heilige Geest. Hij zal, zegt vers Johannes 16:11 de wereld ook overtuigen ‘van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.’ Wee de predikers die zwijgen over het oordeel, over de hel. Laat u overtuigen door de Heilige Geest.

Ik denk aan die bijeenkomst van een aantal mensen van een zendingswerk onder de Zoeloes, in Zuid-Afrika. Ze waren al verscheidene jaren bezig en zagen nauwelijks vrucht op hun arbeid. Ze wisten niet meer hoe ze verder moesten. Op een dag kwamen ze bij elkaar om zich te verootmoedigen voor de Here en baden of Hij Zijn Heilige Geest wilde zenden en krachtig wilde werken onder de Zoeloes. Ze baden de eerste woorden van Jesaja 64: ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen’.

De Heilige Geest kwam en ging doen wat we hebben gelezen in Johannes 16. Opeens werd er op de deur geklopt. Er stond een onbekende bij de deur. Hij viel op z’n knieën en riep het uit: ‘Ik heb tegen God gezondigd, ik heb het oordeel verdiend, is er voor mij nog vergeving?’
En ze mochten hem wijzen op de Here Jezus, waarna hij tot geloof in Hem kwam. Even later werd er weer op de deur gebonsd en stond er weer een onbekende, die dezelfde woorden sprak. Dat ging door, dagen, weken, maanden.
Dat kunnen wij niet organiseren, met al onze acties en plannen. Dat is het soevereine werk van de Heilige Geest. Laten we alles van Hem verwachten.

Dirk van Genderen