Eigen visie dominee staat haaks op de Bijbel

Afgelopen maandag stond er een opmerkelijk artikel over de toekomstvisie van Christenen voor Israel in het RD. Geschreven door Wim de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Zutphen. Een artikel dat – mijns inziens – op meerdere punten haaks staat op wat de Bijbel over de toekomst van Israel zegt. Vandaar dat ik erop reageer.

De EO-documentaire ‘Breng de Joden thuis’ was voor dominee De Bruin de aanleiding voor het schrijven van het artikel met de kop ‘Toekomstvisie Christenen voor Israel niet altijd Bijbels’. In dat programma werd Koen Carlier – verbonden aan Christenen voor Israel – gevolgd, die Joodse mensen in Oekraïne opzoekt en aanspoort om met spoed naar Israel te vertrekken. Volgens dominee De Bruin gebruikt hij daarbij hele en halve waarheden en hele leugens.
Concreet noemt hij: ‘de slechte situatie in Oekraïne (hele waarheid), in Israel is het veel beter (halve waarheid) en: in Duitsland worden de Joden vervolgd (leugen).’

Apocalyptisch scenario
De predikant verbaast zich over het apocalyptische scenario, dat Koen Carlier schetst: ‘In 1948 heeft God de staat Israel gesticht. Nu is de tijd gekomen dat God Zijn volk opnieuw zal verzamelen in Israel. Als dat gebeurd is, zal de Messias komen en zal heel Israel in Hem geloven. Als dat gebeurt, breekt de heilstijd aan.’
‘Zo’n apocalyptisch script leidt tot enorm veel dadendrang,’ aldus de Zutphense predikant. ‘Er is een duidelijk einddoel (een heilsstaat) en een duidelijke weg daarnaartoe (breng de Joden thuis), dat zorgt voor een effectieve manier om die energie bij mensen los te maken.‘

Het is wel een erg simplistisch beeld wat dominee De Bruin schetst. Hij vergeet voor het gemak maar even te wijzen op het Woord en op het gebed, wat voor Carlier essentieel is. Bij zijn bezoeken aan de Joodse mensen leest hij altijd met hen de Bijbelse profetieën en bidt hij met hen. Ook vergeet hij te vermelden dat Carlier zich door de Heere geroepen weet om zich in te zetten om de Joodse mensen terug te laten gaan naar Israel.
En tegelijk is het de vraag of het wel terecht is om de theologische visie van Carlier te bestempelen als de theologische visie van Christenen voor Israel.

God brengt Zijn volk thuis
Wat betreft mijn visie hierop: Vele tientallen keren wordt in de Profeten voorzegd dat de Heere het Joodse volk, dat over de hele aarde verstrooid is, terug zal brengen naar hun aloude land. Sinds 1948 hebben ze weer hun eigen land en al meer dan een eeuw keren Joodse mensen van over de hele wereld terug naar huis. Voor mij is dat zeker vervulling van Bijbelse profetie.

God brengt Zijn volk thuis. Hij doet het. ‘Ik zal…’ lezen we in tal van profetieën. Dat moet ons bescheiden maken. Het hangt niet van ons af, hoewel die indruk soms wel wordt gewekt.
Tegelijk geloof ik zeker dat Hij mensen inschakelt om dat te doen. Carlier ziet zichzelf als visser, met de roeping zoveel mogelijk Joodse mensen te ‘vangen’ (vis-terminologie) en in Israel te brengen.

Je moet altijd voorzichtig zijn met een oordeel over een documentaire, waar je in een beperkte tijd een impressie ziet van vele uren opnamen. Ik zou graag willen zien wat de programmamakers hebben weggelaten. Toen ik naar het programma keek, vond ik dat Carlier, mede door zijn grote gedrevenheid, soms wel heel sterke druk uitoefent op de mensen die hij ontmoet. Maar ik zeg er direct bij dat het maar de vraag ik of er in de documentaire een correct beeld wordt geschetst van het werk van Carlier.

Bent u bereid?
Tegelijk is het onzeker wat de toekomst zal brengen. We moeten er, op grond van de Bijbel, rekening mee houden dat de wereld zich steeds meer tegen Israel en tegen het Joodse volk zal keren. Dat is ook één van de drijfveren van Carlier, om voordat de situatie voor Joodse mensen nog slechter wordt, zoveel mogelijk van Israel naar Israel te brengen. Dat gebeurt ook letterlijk, want de achterban van ‘Christenen voor Israel’ betaalt ook de reiskosten met het vliegtuig voor hen.

En ik stel u toch ook de vraag: Bent u bereid om Joodse mensen te helpen of tijdelijk op te vangen als het zover komt dat ze moeten vluchten naar Israel? Dat klinkt misschien vreemd, maar de geschiedenis leert dat er telkens weer tijden geweest zijn dat Joodse mensen moesten vluchten.

Ik kan niet meegaan in de stelling van Koen Carlier dat de Heere Jezus pas terug zal komen wanneer alle Joden terug zijn in Israel. Dat vind ik nergens in de Bijbel. Dat zou betekenen dat het nog een hele poos zal duren voordat het zover is, omdat nog miljoenen Joden buiten Israel wonen. Ik acht het heel goed mogelijk dat de laatste grote menigte Joden pas naar Israel komt wanneer de Messias in aantocht is of er misschien al is. En zeker, ze zullen allemaal komen, niemand zal elders achterblijven.

Theologische aspecten
Vervolgens gaat dominee De Bruin in op theologische aspecten. Hij stelt dat nergens in het Nieuwe Testament wordt gesproken over een tweede terugkeer uit de ballingschap. Ook betoogt hij ‘dat het Nieuwe Testament de gebeurtenissen rondom Jezus ziet als de voltooiing van die terugkeer (denk alleen aan de nieuwe intocht van Gods volk in Kanaän bij de doop in de Jordaan)’.
Ook meent hij dat ‘alle details van Jezus’ eschatologische rede in Mattheus 24 betrekking hebben op Jezus’ dood en opstanding en de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en dat we volgens die hoofdstukken allen nog de komst van de Heere in heerlijkheid hebben te verwachten.’

Ook stelt hij dat het in Romeinen 11, ‘waar Paulus spreekt over de strategie om zijn volksgenoten bij de Messias te brengen, nergens gaat over het weer thuisbrengen van de Joden uit de verstrooiing.’
Verder beweert hij dat de ‘stukken uit het Oude Testament die volgens velen nog onvervuld zijn, al wel vervuld zijn, maar alleen op een ander manier dan je op het eerste gezicht zou zeggen (bijv. Mattheus 2:15).’

Tegenover het script van Christenen van Israel stelt dominee De Bruin ‘zijn’ script van Jezus, met de oproep om waakzaam te zijn en trouw, in het besef dat ‘niemand de dag en het uur weet, zelfs de Zoon niet, dan alleen de Vader (Mattheus 24:36).’ Tot zover dominee De Bruin.

Geschokt
Ik ben werkelijk geschokt door wat deze predikant allemaal beweert. Dit staat zo haaks op de boodschap van de Bijbel. De Bruin doet alsof het Oude Testament afgedaan heeft, alsof de profetieën betreffende de terugkeer van het Joodse volk van over de hele wereld naar hun eigen land, in het laatste van de dagen, geen enkele betekenis meer heeft. Terwijl de Heere Jezus, Zijn discipelen en de eerste gemeenten alleen het Oude Testament hadden, waarin al zoveel stond over gebeurtenissen in de laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus. Het is werkelijk onmogelijk dat al die beloften vervuld zijn in de eerste komst van de Messias.

De Bruin wijst op Mattheus 2:15: ‘Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen’. Het gaat daar – in dat kader staan die woorden er ook – over de vlucht van Jozef en Maria met Jezus naar Egypte en over zijn terugkeer naar Israel. In Hem werden die woorden vervuld.
Ik vind het ongepast om deze woorden te koppelen aan de tientallen profetieën over de terugkeer van het totale Joodse volk naar Israel.

Romeinen 11
Volgens de predikant is er in Romeinen 11 niets te vinden over het ‘thuisbrengen van de Joden uit de verstrooiing’. Dit hele hoofdstuk gaat over het zalig worden van het Joodse volk. En waar gebeurt dat? Juist, in Israel. Op het moment dat ze de Heere Jezus zullen zien, bij Zijn wederkomst. Lees Zacharia 12:9 – Zacharia 13:1 maar.
Lees ook wat Ezechiël daarover zegt. Het dal vol dorre doodsbeenderen, die bijeengebracht zijn uit de hele wereld, als beeld van alle teruggekeerde Joodse mensen in Israel, komt tot leven, doordat de Geest hen levend maakt. En heel nadrukkelijk wordt erbij vermeld dat het daar gaat over heel het huis van Israel.

Als ik het artikel van dominee De Bruin goed lees, vermoed ik dat hij geen speciale toekomst meer ziet voor Israel. Alle beloften voor het Joodse volk zijn immers vervuld in de Heere Jezus. Het volk Israel heeft dan afgedaan, het is dan een volk als alle andere volken.

Zulke gedachten gaan lijnrecht in tegen de Schrift. Luister maar naar Romeinen 11:1: ‘Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!’ En vers 2 zegt: ‘God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten.’ Hier staat het onomwonden: Israel is en blijft Gods volk. Zeker, de gemeente is erbij gekomen, maar de gemeente is niet in de plaats van Israel gekomen.

De Bijbel spreekt duidelijke taal
Ter verduidelijking nog enkele teksten uit de profeten.
Jeremia 16:14-16:
14 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,
15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.

Nog nooit is deze profetie volledig vervuld en ik ben ervan overtuigd dat we ons nu middenin de vervulling van deze profetie bevinden. God schakelt vissers in om Zijn volk thuis te brengen. En de tijd zal aanbreken en is wellicht aangebroken, in de vorm van toenemend antisemitisme, dat God jagers zal zenden om Zijn volk naar huis te jagen.

Luister ook naar Amos 9:14 en 15:
14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israel.
Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,
zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,
zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan drinken.
15 Ik zal hen in hun land planten,
en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,
dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

God zal Zijn volk Israel in hun land planten en nooit zullen ze meer uit hun land, dat de Heere hun gegeven heeft, weggerukt worden.
Wie zegt, zoals dominee De Bruin, dat al die profetieën uit het Oude Testament zijn vervuld in de Heere Jezus, komt grandioos in de knoop met de verwoesting van Jeruzalem in de eerste eeuw van onze jaartelling. Daarna, ook de eeuw erna, zijn de Joden weggerukt uit hun land. Dat botst keihard met de geciteerde verzen uit Amos 9.
Het is mijn hoop, mijn verlangen en mijn gebed dat de ogen van deze predikant open zullen gaan voor het bijzondere plan dat God nog met Zijn volk Israel heeft.

Het belangrijkste teken van de eindtijd
Deze genoemde Bijbelverzen zouden met tientallen andere kunnen worden aangevuld, die allemaal op hetzelfde neerkomen. Er komt een tijd dat God Zijn volk vanuit de hele wereld terug te brengen in hun eigen land. In 1948 heeft het volk hun eigen land weer terug ontvangen van de Heere, want het land is van Hem.

Israel is wellicht het belangrijkste teken van de eindtijd. Op de Olijfberg zal de Heere Jezus terugkomen. God zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En als Hij komt, zal heel het volk zalig worden. Romeinen 11 zegt dat dat tot een geweldige zegen voor de hele wereld zal zijn. En tot eer van de Heere Jezus. Daar gaat het ten diepste om: de eer en de glorie van Zijn grote Naam.

Dirk van Genderen