Pinksterfeest = Zendingsfeest

God wil de wereld redden. Daarom is de Heere Jezus gekomen, om Zijn leven te geven aan het kruis als losprijs voor velen. Daarom is de Heilige Geest gekomen, om bange volgelingen van de Heere Jezus te veranderen in krachtige getuigen van het Evangelie. Al op die eerste dag van Zijn komst komen in Jeruzalem drieduizend mensen tot geloof. Pinksterfeest = Zendingsfeest.

Dat is niet gestopt na die dag… Lees het boek Handelingen maar, lees de Kerkgeschiedenis, lees de opwekkingsgeschiedenis, kijk om u heen. Gods werk gaat voort. Zijn ‘huis’ moet vol worden. In Nederland, in Israel, in België, in Brazilië, wereldwijd. Is dat ook uw verlangen, dat het vandaag Pinksterfeest wordt? Misschien wel in uw eigen leven, als de Heilige Geest krachtig werkt. Misschien in uw kerk, uw gemeente, als het werk van God zichtbaar mag worden. Misschien wel in ons land, als de Heere in Zijn genade een opwekking geeft.

Kijk wat er op die Eerste Pinksterdag in Jeruzalem gebeurde. Als Petrus de menigte toespreekt, is de Heilige Geest aan het werk. Dat leidt ertoe dat de menigte diep in het hart wordt geraakt en het uitroept: ‘Wat moeten wij doen, mannenbroeders?’ (Handelingen 2:37)
Zo werkt de Geest. De Heere Jezus kondigde dat al aan: ‘Als Die gekomen zal zijn, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’ (Johannes 16:8).

Vervolgens breekt er een opwekking uit in Jeruzalem. Op de vraag: ‘Wat moeten wij doen’, antwoordt Petrus: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (Handelingen 2:38). Op die eerste dag van de komst van de Heilige Geest komen er al ongeveer drieduizend mensen tot geloof (vers 41).

Als ik dit lees, en ditzelfde lees je telkens weer in de opwekkingsgeschiedenis, dan kan ik er zo naar verlangen dat we dit ook in ons land gaan zien. Zo werkt Gods Geest nog steeds. Laten we bidden om dit krachtige werk van de Heilige Geest

We doen vaak het tegenovergestelde. Te vaak perken wij de Heilige Geest in. De Bijbel spreekt over het bedroeven van de Heilige Geest, het weerstaan van de Heilige Geest, het uitdoven van de Heilige Geest.

Efeze 4:30 spreekt over het bedroeven van de Heilige Geest door zonden. Ik vermoed dat gelovigen zich er onvoldoende van bewust zijn dat ‘leugens, boosheid, diefstal, vuile taal, bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster’ (vers 25-32) de Heilige Geest bedroeven. De Heilige Geest is een persoon, alleen een persoon kun je bedroeven.
In Gods Naam smeek ik u te breken met de zonden in uw leven, ze te belijden en te laten, opdat de Heilige Geest weer met kracht in en door u kan werken.

Het weerstaan, het verzetten tegen de Heilige Geest vinden we in Handelingen 7:51. Het zijn woorden die Stefanus uitspreekt kort voordat hij wordt gestenigd, gericht tegen degenen zeer godsdienstig zijn, maar het Evangelie weerstaan. Dat kan ook in de kerk.
‘Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet ook u.’

Als ze dit horen, ‘barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem’ (vers 54).
In tegenstelling tot hen is Stefanus vol van de Heilige Geest (vers 55). En wat ziet hij? Hij hield de ogen gericht naar de hemel en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God’ (vers 55).

Bekeer u, als u de Heilige Geest nog weerstaat. Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus, laat u redden door Hem. Dan zal Hij ook u vervullen met de Heilige Geest.

De waarschuwing tegen het uitdoven, het uitblussen van de Heilige Geest vinden we 1 Thessalonicenzen 5: ‘Blus de Geest niet uit’. Het vuur van de Geest kan worden uitgeblust door de ruimte voor de Geest om te werken, in te perken, maar ook door een slordig geestelijk leven.

Tegenover het uitblussen, het weerstaan en het bedroeven van de Heilige Geest staat de oproep in Efeze 5:18: ‘En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest.’
Niet slechts één keer vervuld met de Heilige Geest, maar voortdurend, steeds weer, zoals de betekenis hier in de grondtekst is.

Hoe kun je vervuld blijven en nog meer worden met de Heilige Geest? Door met de Heere te leven, je te verheugen in Hem, met Hem te wandelen, je door Hem te laten leiden en open te staan voor Zijn leiding. Ook door radicaal te breken met alles wat niet van Hem is en wat het werk van de Heilige Geest in ons leven kan tegenstaan.

Galaten 5:16 zegt: ‘Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.’ Dit zal zichtbaar worden in ons leven: ‘De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 2:20).
Wat is het geheim? Door te blijven in Christus. ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:38). ‘Dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden’ (vers 38).

Van harte wens ik u allen een rijk gezegend Pinksterfeest toe.

Dirk van Genderen